Gå til innholdet

Kontakt oss

Vedtekter

FORENINGENS VEDTEKTER

 § 1       Foreningens navn skal være Iktyoseforeningen i Norge.

 § 2       Foreningens formål skal være å ivareta gruppens interessepolitiske saker gjennom aktiv deltagelse i møter og utvalg. Likeledes skal foreningen virke samlende for gruppens medlemmer gjennom avvikling av nasjonale eller regionale sammenkomster. Foreningen skal også innhente og videreformidle informasjon om iktyose og andre medfødte keratoser. Foreningens medlemmer skal gis prioritet i formidlingen.

 § 3       Foreningen skal primært finansieres gjennom årlig medlemskontigent og  offentlige støtteordninger.

 § 4       Årlig medlemskontigent er en inviduell medlemskontigent.
Medlemskontigenten er:
Voksen 200 kr
Barn 0 til t.o.m. 15 år 100 kr
Barn kan ikke inneha styreverv. Medlemskontigenten skal fastsettes av årsmøtet.

 § 5       Medlemmer i foreningen kan være enkeltpersoner eller familier med barn som har Iktyose eller andre medfødte keratoser. Foreningen kan også oppta nære familiemedlemmer eller andre personer som har nær tilknytning til tilstanden.

 § 6       Foreningens styre, samt styrets leder skal velges av årsmøtet. Styret skal bestå av 5 personer inklusiv leder. Styret velges på årsmøte for to år av gangen. Leder og kasserer skal ikke velges/skiftes samme år. Styret er vedtaksberettiget når minst 3 medlemmer er til stede. Hvis mulig skal en av styremedlemmet selv inneha diagnose.

 § 7       Årsmøtet skal fortrinnsvis avholdes hvert år, men ikke sjeldnere enn hvert 3. år.

 § 8       Årsmøtet skal velge 1 revisor som også kan være en av foreningens medlemmer.

 § 9       Endring av vedtektene kan bare skje ved 2/3 flertall på årsmøtet.

 § 10     Innkalling til årsmøtet skjer med 6 ukers varsel. Forslag til vedtekstendringer skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

§ 11     Nedleggelse av foreningen kan bare skje ved 2/3 flertall gjennom to påfølgende ordinære årsmøter.

 
19.september 1999 (Foreningens navn endret 2009)
Oppdatert